Logs Received - 2022

Logs have been received from the following entrants. If you believe you should be listed and are not, please contact info@nvqso.com.


165 logs have been received from the following entrants:
AA3R  K5AEM  KD7WNV  N6GP  VE3JZT  W7NIK  
AA4DD  K5CM  KEØL  N7AME  VE3MV  W7RN  
AA4TI  K5GQ  KEØTT  N7EPD  VE5KS  W7VD  
AA5JF  K5MAY  KE6GFI  N7VS  VE7GOG  W7XFS  
AA8TA  K5TIA  KE7UQL  N7XCZ  VE9RLW  W8EWH  
AB5XM  K5YX  KFØCCI  N8BJQ  WØAEZ  W8KNO  
AB8OU  K6ERC  KG7D  N8DNA  WØCOE  W9QL  
AB9BZ  K6NIA  KG7QXE  N8FYL  WØDCX  W9WE  
AC2YD  K6ST  KJ7RNL  N8II  WØPI  WA2JQK  
AD4EB  K7KVH  KJ7YYI  N8RW  W1END  WA2JQZ  
AF5J  K7RC  KJ7ZLX  N9FAT  W1QK  WA4JA  
AG7TX  K7STU  KJ9B  N9NM  W3US  WA5LXS  
AI4DB  K7TDM  KK6ZIZ  N9TF  W3WHK  WA5SOG  
AJ4LN  K8WWS  KK7AC  NF6R  W4CMG  WA8ZNC  
AL2F  K9CW  KK7BKW  NF8M  W4FLL  WA9LEY  
JE1RRK  K9NW  KK7BWJ  NN5SD  W4NZ  WA9YI  
KØPC  KA6BIM  KR4AE  NRØP  W5KI  WB2AWQ/7  
KØTC  KA7AJQ  KVØI  NS2N  W6DSG  WB2FUV  
KØWRY  KBØKQI  KY4GS  OM2VL  W6JLV  WB2PJH  
K2AL  KB2GD  NØHDR  VA3GKO  W6NKR  WB9HFK  
K2DMS  KB3FW  N1CEO  VA3IDD  W6QJW  WI6X  
K2YG  KB4CG  N1SOH  VA3IJK  W6RT  WQ6X  
K3TN  KB4DE  N1XI  VA3PAF  W6SY  WT9Q  
K3TW  KB7BTO  N4BMX  VA3PC  W6US  WW5L  
K3YP  KC2WUF  N4NTO  VA3RKM  W7CO  WZ6ZZ  
K4BAI  KC5GFL  N5EP  VE3AC  W7DBE     
K4RUM  KC8J  N5KW  VE3AYR  W7DLZ     
K4VBM  KD2KW  N5RZ  VE3HZ  W7GF